ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2016)
№2 2016
MÜNDƏRİCAT
- NEFT KARBOHİDROGENLƏRİNİN PİROLİZİNİN MAYE MƏHSULLARININ DİXLORTSİKLOPROPANLAŞMASI YOLU İLƏ hem-DİXLORƏVƏZLİ TSİKLOPROPANLARIN SİNTEZİR.Z.Şahnəzərli, K.Q.Quliyev, N.Y.İşenko, A.M.Əliyeva, B.Ə.Məmmədov, D.R.Nurullayeva, C.I.Fattayeva, A.M.Quliyev
- MOTOR YAĞLARINA AZOT- VƏ KARBOKSİLSAXLAYAN ÇOXFUNKSİYALI AŞQARƏ.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, M.N.Əliyeva
- NH4+ IONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ MÜBADİLƏSİNİN TARAZLIĞIF.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.A.Əliyeva, T.N.Əskərova, X.Ə.İlyasova, S.M.Soltanova
- PbCuSbS3 BİRLƏŞMƏSİNDƏ QEYRİ-STEXİOMETRİYAÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, S.T.Bayramova, S.İ.Əliyeva, V.M.Rəhimova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı