ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2010)
№1 2010
MÜNDƏRİCAT
- Yb–Pb, YbTe–PbTe sİsTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIĞIÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, E.Ə.Baxşəliyeva, V.M.Rəhimova
- TƏBİİ ADSORBENTLƏR VASİTƏSİLƏ CİVƏ(II) İONLARININ AYRILMASIR.Şemşadi, N.A.Zeynalov, Ş.Z.Tapdıqov, M.Arvənd, L.latifi
- ŞƏRABLARIN KEYFIYYƏTINI TƏYIN ETMƏK ÜÇÜN BUXAR FAZANIN ÜÇDETEKTORLU ANALIZI SISTEMININ TƏTBIQIT.G.Andronikaşvili, Ş.İ.Şatirişvili, İ.Ş.Şatirişvili, Ş.K.Gigilaşvili
- 1-(BENZİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETİLENOKSİTÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov, O.B.Hacıyeva
- ALÇAQ MOLEKULLU C3 KARBOHİDROGEN QAZLARININ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİA.Ə.Əliyeva, S.Ə.Məmmədxanova, N.N.Bağırova, M.N.Əsgərova
- 5-FTORURASILIN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ BIOLOJI AKTIVLIYIEl.Ş.Məmmədov, D.C.Vəliyeva, O.B.Hacıyeva, S.A.Güləhmədova, S.E.Hüseynova
- 2-ALKİL-1-(2'-AMİNOETİL)PİRROLLARIN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.A.Məmmədova, R.F.Qəhrəmanov, Ş.F.Nağıyeva, F.M.Novruzova, R.Ə.Hacılı
- KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNƏ MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİ.A.Xələfova, N.T.Əliyeva, T.M.Аbul-Fotuх
- TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA (4+2)-TSİKLOBİRLƏŞMƏ REAKSİYADA YENİ TƏDQİQATLARZ.İ.Ismayılov, N.D.Sadıxova, A.H.Həsənov, R.Ə.Rüstəmov, G.D.Həsənova
- SnS–PbBi2S4 SISTEMINDƏ KIMYƏVI QARŞILIQLI TƏSIRIN XARAKTERIŞ.H.Мəmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, H.R.Qurbanov
- Y(OTf)3 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKINDA β-ENAMİNLƏRİN SİNTEZİİ.Ə.Əliyev, А.М.Мəhərrəmov, S.F.Fərzəliyev, İ.M.Əhmədov
- 4-ALLİLOKSİBENZİL SPİRTİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİY.C.Qasımova, G.Ş.Şamilova, R.K.Məmmədova, G.V. Babayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı