ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2012)
№3 2012
MÜNDƏRİCAT
- TlS–TlAsS2 VƏ Tl3AsS3–S SİSTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIQLARIG.V.Muradova, T.M.İlyaslı, Yu.A.Yusibov, M.B.Babanlı
- 1-ETİLTİOOKTANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, X.İ.Həsənov, T.H.Kazımova
- REQRESSİV MODEL ƏSASINDA METOKSİETİLVALERATIN ALINMASININ OPTİMAL ŞƏRAİTİNİN TAPILMASIR.P.Cəfərov, Ş.N.Məhərrəmova, E.B.Zeynalov, N.F.Sədiyeva, S.A.İsgəndərova
- La2S3–Ga2S3–Nd2S3 SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏLƏRİN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİİ.B.Bəxtiyarlı, A.S.Abdullayeva, Ə.A.Mirzəyeva, O.Ş.Kərimli, Z.M.Muxtarova
- TEREFTAL TURŞUSUNUN DİAMİDİN DİXLОRHİDRATININ SİNTEZİF.D.Quliyev, N.X.Hüsiyev, F.M.İbrahimоva, S.D.Dadaşоva, El.Ş.Məmmədоv
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı