ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2015)
№4 2015
MÜNDƏRİCAT
- KİMYƏVİ-TEXNOLOJİ KOMPLEKSİN MATERİAL BALANSIA.R.Səfərov, A.M.Əliyev, A.M.Hüseynova, İ.İ.Osmanova
- EP-300 İSTEHSALININ YÜNGÜL QATRANININ KOMPLEKS EMALIF.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, İ.A.Hüseynov, Q.N.Hacıyev, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova, N.İ.Heydərli
- TİOKARBAMİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ KOBALT SULFİD NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİO.O.Balayeva, A.Ə.Əzizov, M.B.Muradov, A.M.Məhərrəmov, G.M.Eyvazova, R.M.Alosmanov, Z.Q.Məmiyev, Z.A.Ağamalıyev
- Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na-KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ STATİKASIF.T.Mahmudov, Ə.N.Nuriyev, M.A.Hacıyev, M.A.Abbasov, V.X.Əliyeva, X.Ə.İlyasova
- N-METİLENSULFİDO- VƏ -AMİNOALKİLARİLSULFAMİDLƏR SÜRTKÜLƏRƏ AŞQAR KİMİS.Ə.Məmmədov, L.S.Əliyeva, N.P.Ladoxina, Z.N.Novruzova, Ş.K.Kazımzadə
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı