ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-PROPARGİLOKSİ-2-QLİSİLOKSİ-3-METOKSİPROPANIN DİHİDROSİLANLARLA HİDROSİLİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Ş.A.Tarverdiyev, İ.M.Nəsirova

 

1-Propargiloksi-2-qlisidiloksi-3-metoksipropanın dihidrosilanlarla platinohidrogenxlorid turşusu iştirakında qarşılıqlı təsiri reaksiyaları tədqiq olunur. Müəyyən edilmişdir ki, istifadə olunan bütün dihidrosilanlar əvəzləyicilərin quruluşu və təbiətindən asılı olmayaraq α-oksid həlqəsinə toxunmadan üçqat karbon-karbon əlaqəsinə birləşərək Si–H əlaqəli, etilen sırası epoksibirləşmələr əmələ gətirirlər.

 

Açar sözlər : hidrosililləşdirmə, dihidrosilan, silisium-üzvi birləşmə, valent rəqsi, udulma zolağı, epoksid qrupu, Si-H əlaqəli epoksiefir
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı