ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NORBORNANDİKARBON TURŞULARI N-ARİLİMİDLƏRİNDƏ ATROPOİZOMERLİK
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov , F.Ə.Mustafayeva

 

Norbornandikarbon turşuları N-arilimidlərində  atropoizomerliyin varlığı fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə müəyyən olunmuş, kvant-mexaniki hesablamalar və Stüart-Briqleb modelləri vasitəsilə təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : norbornandikarbon turşuları N-arilimidləri, stereokimya, atropoizomerlik, konformasiya, orto-effekt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı