ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NORBORNANDİKARBON TURŞULARI N-ARİLİMİDLƏRİNDƏ ATROPOİZOMERLİK
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov , F.Ə.Mustafayeva

 

Norbornandikarbon turşuları N-arilimidlərində  atropoizomerliyin varlığı fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə müəyyən olunmuş, kvant-mexaniki hesablamalar və Stüart-Briqleb modelləri vasitəsilə təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : norbornandikarbon turşuları N-arilimidləri, stereokimya, atropoizomerlik, konformasiya, orto-effekt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı