ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLFENOL ƏSASINDA STRONSİUM SAXLAYAN SULFONATLAR SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSİYALI AŞQARLAR KİMİ
A.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, M.N.Əliyeva, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş alkil (C25–C30­) fenol əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni modifikasiyası−stronsium hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilib, tədqiq olunmuşdur. İşlənib hazırlanmış əsası və orta qələvili sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, xarici analoq olan Хайтек 6060M aşqarından üstündürlər. Çoxfunksiyalı aşqarlar olaraq, hidroksialkilbenzilsulfonatlar baza yağının yuyucu-dispersiyaedici, korroziyaya və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcə yaxşılaşdırmaqla yanaşı həm də yüksək termiki stabilliyə malkdirlər. Alınmış orta qələvili aşqarın iştirakı ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-10Г2k təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : alkilfenol, sulfometilləşmə, çoxfunksiyalı aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı