ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLFENOL ƏSASINDA STRONSİUM SAXLAYAN SULFONATLAR SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSİYALI AŞQARLAR KİMİ
A.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, M.N.Əliyeva, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş alkil (C25–C30­) fenol əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni modifikasiyası−stronsium hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilib, tədqiq olunmuşdur. İşlənib hazırlanmış əsası və orta qələvili sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, xarici analoq olan Хайтек 6060M aşqarından üstündürlər. Çoxfunksiyalı aşqarlar olaraq, hidroksialkilbenzilsulfonatlar baza yağının yuyucu-dispersiyaedici, korroziyaya və oksidləşməyə qarşı xassələrini əhəmiyyətli dərəcə yaxşılaşdırmaqla yanaşı həm də yüksək termiki stabilliyə malkdirlər. Alınmış orta qələvili aşqarın iştirakı ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-10Г2k təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : alkilfenol, sulfometilləşmə, çoxfunksiyalı aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı