ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAYE-FAZA EKSTRAKSİYA PROSESLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA SU MƏNBƏLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ
Q.İ.Kəlbəliyev, G.Z.Süleymanov, F.İ.Şəkiliyev, V.İ.Kərimli, A.İ.Rüstəmova

 

Maye-faza ekstraksiya prosesinin bəzi fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onun nəticələrindən asfaltenli qətranlarla çirkləndirilmiş su mənbələrinin təmizlənməsi texnologiyasının yaradılmasında istifadə imkanları ilə bağlı tədqiqat işinə baxılmışdır. İşdə həmçinin ekstraksiya şəraitinin və iş rejiminin prosesə təsiri müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : ekstraksiya ilə ayrılma, çirkab sularının təmizlənməsi, üzvi və asfalt-qatranlı maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı