ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİNAFTALDEHİDİN 3-AMİNOPROPANOLLA ŞİFF ƏSASLARI ƏSASINDA METAL KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Rəhimova, Z.İ.İsmayılov, T.M.İlyaslı

 

Şiff əsasları və metal kompleksləri 2-hidroksinaftaldehid və 3-aminopropanolun  kondensasiyası ilə sintez edilmişdir. Sintez edilən maddələrin quruluşları İQ spektrlə element analizi ilə təsdiq edilmişdir. Habelə göbələk və bakteriyaların  müxtəlif ştamlarında antimikrob aktivliklər öyrənilmişdir

 

Açar sözlər : sintez, Şiff əsasları, aromatik birləşmələr, antimikrob aktivlik, metal komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı