ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİNAFTALDEHİDİN 3-AMİNOPROPANOLLA ŞİFF ƏSASLARI ƏSASINDA METAL KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.R.Rəhimova, Z.İ.İsmayılov, T.M.İlyaslı

 

Şiff əsasları və metal kompleksləri 2-hidroksinaftaldehid və 3-aminopropanolun  kondensasiyası ilə sintez edilmişdir. Sintez edilən maddələrin quruluşları İQ spektrlə element analizi ilə təsdiq edilmişdir. Habelə göbələk və bakteriyaların  müxtəlif ştamlarında antimikrob aktivliklər öyrənilmişdir

 

Açar sözlər : sintez, Şiff əsasları, aromatik birləşmələr, antimikrob aktivlik, metal komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı