ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ƏVƏZLİ 1,4-ENİN XLORHİDRİNLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
Ə.M.Qaramanov, M.Ş.Qurbanov, A.F.Quliyeva, S.N.Allahverdiyeva

 

2-Əvəzli 1,4-enin spirtlərinin, bor-3-flüorid efiratının iştirakı ilə, 1-xlor-2,3-epoksipropanla qarşılıqlı təsirindən 2-əvəzli enin xlorhidrinləri sintez edilmişdir, hansıların ki, dehidroxlorlaşdırılmasından epoksi-1,4-eninlər və epoksi-1,3,4-trienlər alınmışdır. Metildietilsilanın epoksi-1,4-eninlərə birləşməsi silisiumüzvi epoksi-1,4-dienlər qarışığının əmələgəlməsinə gətirir.

 

Açar sözlər : 5-metilheksen-5-in-2-ol-1, 2,6-Dimetilhepten-6-in-3-ol-2, 1-xlor-2,3-epoksipropan, bor-3-flüoridin efiratı, dehidroxlorlaşdırma, epoksi-1,4-enin, epoksi-1,3,4-trien, hidrosililləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı