ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VANADİUMUN(V) GİL NÜMUNƏLƏRİNDƏ SPEKTROFOTOMETRİK METODLA TƏYİNİ
M.B. Həsənova, R.Ə. Əliyeva, R.Z. Nəzərova, C.İ. Mirzai

 

Spektrofotometrik metodla vanadiumun(V) piroqallol əsasında sintez edilmiş reagentlə - 2,3,4–trihidroksi-5'-sulfoazonaftalinlə kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, pH 5, λmax=437nm-da intensiv rəngli binar kompleks birləşmə əmələ gəlir. Kompleksəmələgəlməyə üçüncü komponentlərin təsiri öyrənilmişdir. Üçüncü komponent kimi setilpiridin xlorid, setilpiridin bromid və dekametoksindən istifadə olunmuşdur. Kompleksəmələgəlmənin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum çıxımı uygun olaraq pН 3, λ=471, 479 və 466 nm müşahidə olunur. Komplekslərin davamlılıq sabiti hesablanmış, kompleksin tərkibində komponentlərin nisbəti və Ber qanununa tabeçilik intervalı müəyyən edilmişdir. Kompleksəmələgəlməyə kənar ion və pərdələyicilərin təsiri öyrənilmişdir. Işlənmiş metodika vanadiumun(V) gil nümunələrində təyinində tətbiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : vanadiumun(V) kompleksəmələgətirməsi, piroqallol, gil nümunələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı