ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VANADİUMUN(V) GİL NÜMUNƏLƏRİNDƏ SPEKTROFOTOMETRİK METODLA TƏYİNİ
M.B. Həsənova, R.Ə. Əliyeva, R.Z. Nəzərova, C.İ. Mirzai

 

Spektrofotometrik metodla vanadiumun(V) piroqallol əsasında sintez edilmiş reagentlə - 2,3,4–trihidroksi-5'-sulfoazonaftalinlə kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, pH 5, λmax=437nm-da intensiv rəngli binar kompleks birləşmə əmələ gəlir. Kompleksəmələgəlməyə üçüncü komponentlərin təsiri öyrənilmişdir. Üçüncü komponent kimi setilpiridin xlorid, setilpiridin bromid və dekametoksindən istifadə olunmuşdur. Kompleksəmələgəlmənin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum çıxımı uygun olaraq pН 3, λ=471, 479 və 466 nm müşahidə olunur. Komplekslərin davamlılıq sabiti hesablanmış, kompleksin tərkibində komponentlərin nisbəti və Ber qanununa tabeçilik intervalı müəyyən edilmişdir. Kompleksəmələgəlməyə kənar ion və pərdələyicilərin təsiri öyrənilmişdir. Işlənmiş metodika vanadiumun(V) gil nümunələrində təyinində tətbiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : vanadiumun(V) kompleksəmələgətirməsi, piroqallol, gil nümunələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı