ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLMETAKRİLAT VƏ METAKRİLOİLSALİSİLAT SOPOLİMERLƏRİNİN ANTİBAKTERİAL XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ş.Rəsulzadə, A.H.Əzizov , E.Ə.İbadov, S.Q.Zeynalova, N.Ş.Rəsulov

 

Metilmetakrilatla metakriloilsalisilatın müxtəlif nisbətdə sopolimerləri sintez olunmuş və onların  antibakterial xassələri öyrənilmişdir. Sopolimerlərin və onların natrium duzunun fizioloji məhlullarının St.aureus, Ps.aeruginoza, C.albicans, E.coli bakteriyalarına qarşı minimal inhibitor qatılığı (MİQ) təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində 5–10 kütlə % metakriloilsalisilat elementar üzvü saxlayan sopolimerlərin polimetilmetakrilata nisbətən antibakterial xassələri 2-4 dəfə yüksəkdir.

 

Açar sözlər : sopolimer, metakriloil salisilat, antibakterial
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı