ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OPTİKİ AKTİV DİETİL (S)-3-(HİDROKSİMETİL)-3,6-DİHİDROPİRİDAZİN-1,2- DİKARBOKSİLATIN SİNTEZİ
F.N.Axundova, M.J.Alves, M.M.Qurbanova

 

Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası əsasında (S)-BINOL xiral katalizatoru iştirakında optiki aktiv dietil (S)-3-(hidroksimetil)-3,6-dihidropiridazin-1,2-dikarboksilat sintez olunmuş, quruluşu kütlə, İQ, NMR-spektroskopiya metod­ları ilə təsdiq olunmuş və alınan enantiomerin xüsusi dönmə bucağı AUTOPOL III polyarimetrində təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : simmetrik Dils–Alder reaksiyası, (S)-BINOL xiral katalizatoru, qlukoksidaza, optiki təmizlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı