ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OPTİKİ AKTİV DİETİL (S)-3-(HİDROKSİMETİL)-3,6-DİHİDROPİRİDAZİN-1,2- DİKARBOKSİLATIN SİNTEZİ
F.N.Axundova, M.J.Alves, M.M.Qurbanova

 

Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası əsasında (S)-BINOL xiral katalizatoru iştirakında optiki aktiv dietil (S)-3-(hidroksimetil)-3,6-dihidropiridazin-1,2-dikarboksilat sintez olunmuş, quruluşu kütlə, İQ, NMR-spektroskopiya metod­ları ilə təsdiq olunmuş və alınan enantiomerin xüsusi dönmə bucağı AUTOPOL III polyarimetrində təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : simmetrik Dils–Alder reaksiyası, (S)-BINOL xiral katalizatoru, qlukoksidaza, optiki təmizlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı