ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OPTİKİ AKTİV DİETİL (S)-3-(HİDROKSİMETİL)-3,6-DİHİDROPİRİDAZİN-1,2- DİKARBOKSİLATIN SİNTEZİ
F.N.Axundova, M.J.Alves, M.M.Qurbanova

 

Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası əsasında (S)-BINOL xiral katalizatoru iştirakında optiki aktiv dietil (S)-3-(hidroksimetil)-3,6-dihidropiridazin-1,2-dikarboksilat sintez olunmuş, quruluşu kütlə, İQ, NMR-spektroskopiya metod­ları ilə təsdiq olunmuş və alınan enantiomerin xüsusi dönmə bucağı AUTOPOL III polyarimetrində təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : simmetrik Dils–Alder reaksiyası, (S)-BINOL xiral katalizatoru, qlukoksidaza, optiki təmizlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı