ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONENTLİ POLİMER QARIŞIQLARININ MÖHKƏMLİK VƏ REOLOJİ XASSƏLƏRİ
N.T.Qəhrəmanov, Z.N.Hüseynova, N.B.Arzumanova, Ü.M.Məmmədli

 

Üçkomponentli polimer qarışığında polimerlərin tərkibinin və qatılığının və quruluşəmələgətiricinin kompozisiya materialının dağıdıcı gərginliyinə, nisbi uzanmasına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Polimer qarışıqlarının reoloji xassələrinin qiymətləndirilməsi zamanı özlülüyün və yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə gərginliyindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Mürəkkəb polimer qarışıqların reoloji xüsusiyyətlərinə dair tədqiqatın nəticələri və xüslasəsi verilmişdir. 

 

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik ,nisbi uzanma, yerdəyişmə sürəti, yerdəyişmə gərginliyi, özlülük, sferolitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı