ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONENTLİ POLİMER QARIŞIQLARININ MÖHKƏMLİK VƏ REOLOJİ XASSƏLƏRİ
N.T.Qəhrəmanov, Z.N.Hüseynova, N.B.Arzumanova, Ü.M.Məmmədli

 

Üçkomponentli polimer qarışığında polimerlərin tərkibinin və qatılığının və quruluşəmələgətiricinin kompozisiya materialının dağıdıcı gərginliyinə, nisbi uzanmasına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Polimer qarışıqlarının reoloji xassələrinin qiymətləndirilməsi zamanı özlülüyün və yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə gərginliyindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Mürəkkəb polimer qarışıqların reoloji xüsusiyyətlərinə dair tədqiqatın nəticələri və xüslasəsi verilmişdir. 

 

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik ,nisbi uzanma, yerdəyişmə sürəti, yerdəyişmə gərginliyi, özlülük, sferolitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı