ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONENTLİ POLİMER QARIŞIQLARININ MÖHKƏMLİK VƏ REOLOJİ XASSƏLƏRİ
N.T.Qəhrəmanov, Z.N.Hüseynova, N.B.Arzumanova, Ü.M.Məmmədli

 

Üçkomponentli polimer qarışığında polimerlərin tərkibinin və qatılığının və quruluşəmələgətiricinin kompozisiya materialının dağıdıcı gərginliyinə, nisbi uzanmasına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Polimer qarışıqlarının reoloji xassələrinin qiymətləndirilməsi zamanı özlülüyün və yerdəyişmə sürətinin yerdəyişmə gərginliyindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Mürəkkəb polimer qarışıqların reoloji xüsusiyyətlərinə dair tədqiqatın nəticələri və xüslasəsi verilmişdir. 

 

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik ,nisbi uzanma, yerdəyişmə sürəti, yerdəyişmə gərginliyi, özlülük, sferolitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı