ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Q.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.Məmmədova

 

Verilən işin əhəmiyyəti monoakrilatooksipropilenqlikolun stirolla sopolimeri əsasında poliuretanların yeni sintez məhsullarının tədqiqi və istifadəsidir. Sintez olunmuş poliuretanların fiziki-mexaniki və adgeziya xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,  sintez olunan PU termo və korroziyaya davamlıdırlar. Onlar  yapışqan  və soyuq bərkimə örtükləri kimi istifadə olunur.

 

Açar sözlər : poliefirlər, sopolimerlər, bərkimə, stirol, oliqomerləşmə, İQ spektr, yapışqan, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı