ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Q.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.Məmmədova

 

Verilən işin əhəmiyyəti monoakrilatooksipropilenqlikolun stirolla sopolimeri əsasında poliuretanların yeni sintez məhsullarının tədqiqi və istifadəsidir. Sintez olunmuş poliuretanların fiziki-mexaniki və adgeziya xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,  sintez olunan PU termo və korroziyaya davamlıdırlar. Onlar  yapışqan  və soyuq bərkimə örtükləri kimi istifadə olunur.

 

Açar sözlər : poliefirlər, sopolimerlər, bərkimə, stirol, oliqomerləşmə, İQ spektr, yapışqan, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı