ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Q.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.Məmmədova

 

Verilən işin əhəmiyyəti monoakrilatooksipropilenqlikolun stirolla sopolimeri əsasında poliuretanların yeni sintez məhsullarının tədqiqi və istifadəsidir. Sintez olunmuş poliuretanların fiziki-mexaniki və adgeziya xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,  sintez olunan PU termo və korroziyaya davamlıdırlar. Onlar  yapışqan  və soyuq bərkimə örtükləri kimi istifadə olunur.

 

Açar sözlər : poliefirlər, sopolimerlər, bərkimə, stirol, oliqomerləşmə, İQ spektr, yapışqan, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı