ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İKİVALENTLİ YEDDİ KOORDİNATLI RENİUMUN TSİKLOPENTADİENİL-KARBONİL LİQANDLI METALKOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ, QURULUŞUNUN VƏ BƏZİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
T.A.Abbasova, F.K.Paşayeva, H.Ə.Cavadova, R.M.Muradxanov

 

Ikivalentli renium tsiklopentadienilkarbonil liqandlı metalkomplekslərinin sintezi aparılmış, alınan komplekslərin quruluş və çevrilmə xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Məlum ol­muş­dur ki, onlar çox mülayim şəraitlərdə molekulyar hidrogeni aktivləşdirmək imkana malikdirlər.

 

Açar sözlər : avtoklav metodu, Re(II) metalkompleksi, yeddi koordinasiyalı metalkompleksi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı