ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ APARILAN EKOLOJİ MONİTORİNQİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
E.M.Qədirova

 

Azərbaycanın üç regionundan götürülmüş xam neftin  kimyəvi tərkib analizi aparılmış, bu neftlərin bioloji mənşəli sorbentlərlə laborator şəraitdə absorbsiya qabiliyyəti nəzərdən keçirilmiş və tədqiq olunan xam neftlərin (Siyəzən, 28 may və Neft Daşlarından götürülmüş  neftlərin) xromatoqrafik  analizi aparılmışdır. Bundan başqa üç regionda dəniz suları üçün monitorinq aparılaraq tərkib analizi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : ətraf mühit, neft, sorbentlər, ekoloji monitorinq, absorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı