ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ APARILAN EKOLOJİ MONİTORİNQİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
E.M.Qədirova

 

Azərbaycanın üç regionundan götürülmüş xam neftin  kimyəvi tərkib analizi aparılmış, bu neftlərin bioloji mənşəli sorbentlərlə laborator şəraitdə absorbsiya qabiliyyəti nəzərdən keçirilmiş və tədqiq olunan xam neftlərin (Siyəzən, 28 may və Neft Daşlarından götürülmüş  neftlərin) xromatoqrafik  analizi aparılmışdır. Bundan başqa üç regionda dəniz suları üçün monitorinq aparılaraq tərkib analizi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : ətraf mühit, neft, sorbentlər, ekoloji monitorinq, absorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı