ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
para-tret-BUTİLFENOLUN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN MİSİN QATILAŞDIRILMASINDA VƏ ATOM-ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİNDƏ İSTİFADƏSİ İMKANININ TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov

 

Misin 2-hidroksi-5-T-butilazobenzolla əmələ gətirdiyi komplekslər tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələ- gəlməsinin və ekstrasiyasının optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Misin müxtəlif nümunələrdə təyinin ekstraksiyalı-fotometrik və ekstraksiyali-atom-absorbsiya üsulları işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : misin kompleksəmələgətirməsi, 2-hidroksi-5-T-butilazobenzol, ekstraksiyalı-atom-absorbsiya, ekstraksiyalı-fotometrik üsullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı