ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI ŞƏFFAF MÜHİTİN İŞIQLANMA TEZLİYİ ZOLAĞI
S.R.Qasımova, R.M.Qasımov

 

Elektromaqnit şüalarının yastı ikilaylı şəffaf sistemdən əks olunmadan keçməsinin nisbi tezlik zolağı üçün ifadə alınmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğalar, dalğanın keçmə zolağı, şəffaf mühitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı