ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI ŞƏFFAF MÜHİTİN İŞIQLANMA TEZLİYİ ZOLAĞI
S.R.Qasımova, R.M.Qasımov

 

Elektromaqnit şüalarının yastı ikilaylı şəffaf sistemdən əks olunmadan keçməsinin nisbi tezlik zolağı üçün ifadə alınmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğalar, dalğanın keçmə zolağı, şəffaf mühitlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı