ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLADIN YERALTI KORROZİYASI
İ.F.Məmmədyarova, D.G.Səlimxanova

 

Azkarbonlu poladın paslanması öyrənilmək üçün Bakı metropolitenin yeraltı torpağı götürülüb. Metalın itkisi və paslanma səthi zamandan asılı olaraq təyin olunub. Onların əsasında: 1) paslanma sürəti (q m-2 saat-1);
2) yerli dərinliyin zədələnməsi (mm/il); 3) əvvəlki parıldayan səthin paslanma səthinə nisbəti hesablanıb. Təyin olunub ki, torpaq nümunəsi paslanma aktivliyinə malikdir və dəmir, kalsium, silisium oksidləri əmələ gətirir. Onların olmağı rentgenoqrafik difraktoqramlarla təsdiq olunub.

 

Açar sözlər : korroziya, yeraltı torpağ, rentgen, oksidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı