ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sе-FORMALI KLİNOPTİLOLIT VƏ MORDENİT SORBENTLƏRİNƏ SU VƏ BENZOLUN BUXARLARI VASİTƏSİ İLƏ ADSORBSİYA XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ə.İmanova, Ə.İ.Yaqubov, Z.A.Cabbarova, S.H.Məmmədova

 

Su buxarlarının və benzolun adsorbsiya–desorbsiya izotermaları əsasında Se formalı klinoptilolit və mordenitin məsaməli quruluş xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, seolitlərin quruluşunu modifikasiya etməklə onların fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir və istifadə sahəsi genişlənir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, mordenit, benzol, adsorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı