ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sе-FORMALI KLİNOPTİLOLIT VƏ MORDENİT SORBENTLƏRİNƏ SU VƏ BENZOLUN BUXARLARI VASİTƏSİ İLƏ ADSORBSİYA XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ə.İmanova, Ə.İ.Yaqubov, Z.A.Cabbarova, S.H.Məmmədova

 

Su buxarlarının və benzolun adsorbsiya–desorbsiya izotermaları əsasında Se formalı klinoptilolit və mordenitin məsaməli quruluş xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, seolitlərin quruluşunu modifikasiya etməklə onların fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir və istifadə sahəsi genişlənir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, mordenit, benzol, adsorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı