ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–Eu SİSTEMİ
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova

 

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları (diferensial-termiki, rentgenfaza, mikrostruktur, sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə Sb2Te3–Eu sistemi tədqiq edilmiş, hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistem Eu–Sb–Te üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, qeyri-kvazibinar kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı