ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–Eu SİSTEMİ
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova

 

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları (diferensial-termiki, rentgenfaza, mikrostruktur, sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə Sb2Te3–Eu sistemi tədqiq edilmiş, hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistem Eu–Sb–Te üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, qeyri-kvazibinar kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı