ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANO-ÖLÇÜLÜ MAGNESİUM VƏ TİTAN OKSİDLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ OLEİN TURŞUSUNUN DEKARBOKSİLLƏŞMƏSİ
A.H.Həsənov, A.H.Əzizov, S.R.Xəlilova, İ.H.Əyyubov, M.M.Qurbanova

 

Nano-ölçülü magnesium və titan oksidlərinin iştrakı ilə olein turşusunun dekarboksilləşməsi reaksiyası öyrənilmişdir. Olein turşusunun konversiyaya və alınmış məhsulun – heptadesen-8-in çıxımına  reaksiyanın temperaturunun təsiri tədqiq olunmuşdur. Prosesin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : dekarboksilləşmə reaksiyası, nano-katalizatorlar, olein turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı