ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANO-ÖLÇÜLÜ MAGNESİUM VƏ TİTAN OKSİDLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ OLEİN TURŞUSUNUN DEKARBOKSİLLƏŞMƏSİ
A.H.Həsənov, A.H.Əzizov, S.R.Xəlilova, İ.H.Əyyubov, M.M.Qurbanova

 

Nano-ölçülü magnesium və titan oksidlərinin iştrakı ilə olein turşusunun dekarboksilləşməsi reaksiyası öyrənilmişdir. Olein turşusunun konversiyaya və alınmış məhsulun – heptadesen-8-in çıxımına  reaksiyanın temperaturunun təsiri tədqiq olunmuşdur. Prosesin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : dekarboksilləşmə reaksiyası, nano-katalizatorlar, olein turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı