ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbS–Sb2S3–SnS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN BİRLƏŞMƏLƏRİN TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
Ş.H.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, A.N.Məmmədov, V.S.Məmmədov

 

İşdə ilk dəfə olaraq PbS–Sb2S3–SnS kvaziüçlü sistemində əmələgələn  Pb2SnSb2S6 və PbSnSb4S8 tərkibli dördlü və həmçinin sərhəd sistemlərdə əmələgələn üçlü birləşmələrin   (PbSb2S4, Pb5Sb4S11,  PbSnS2, SnSb2S4, Sn2Sb2S5, Sn2Sb6S11) standart entropiyası (), əmə­ləgəlmə entropiyası (D), entalpiya (D) və Gibbs enerjisi (D) hesablama yolu ilə müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : kvaziüclü sistem, termodinamiki funksiyalar, üçlü və dördlü birləşmələr, en­talpiya, entropiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı