ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbS–Sb2S3–SnS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN BİRLƏŞMƏLƏRİN TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
Ş.H.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, A.N.Məmmədov, V.S.Məmmədov

 

İşdə ilk dəfə olaraq PbS–Sb2S3–SnS kvaziüçlü sistemində əmələgələn  Pb2SnSb2S6 və PbSnSb4S8 tərkibli dördlü və həmçinin sərhəd sistemlərdə əmələgələn üçlü birləşmələrin   (PbSb2S4, Pb5Sb4S11,  PbSnS2, SnSb2S4, Sn2Sb2S5, Sn2Sb6S11) standart entropiyası (), əmə­ləgəlmə entropiyası (D), entalpiya (D) və Gibbs enerjisi (D) hesablama yolu ilə müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : kvaziüclü sistem, termodinamiki funksiyalar, üçlü və dördlü birləşmələr, en­talpiya, entropiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı