ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(METİLTSİKLOALKİL)-6-(MORFOLİLMETİL)-4-HEKSİLFENOLLARIN ALINMASI REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
S.T.Rüstəmov, F.Ə.Nəbiyev, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

 

 

Məqalədə para-heksilfenolun 1-metiltsiklopentenlə, 1- və 3-metiltsikloheksen­lərlə H-for­malı KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə katalitik orto-tsikloalkilləşməsi və alınmış orto-tsikloalkil-para-heksilfenolların formaldehid və morfolinlə aminometilləşmə reaksiyala-rının tədqiqindən, müxtəlif parametrlərin məqsədli məhsulların çıxımlarına və seçiciliyinə təsirinin araş­dı­rıl­masından bəhs edilir.

 

Açar sözlər : para-heksilfenol, 1-metiltsiklopenten, 1-metiltsikloheksen, 3-metiltsiklo­hek­sen, ­fe­­nol, tsikloalkilləşmə, formaldehid, morfolin, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı