ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(METİLTSİKLOALKİL)-6-(MORFOLİLMETİL)-4-HEKSİLFENOLLARIN ALINMASI REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
S.T.Rüstəmov, F.Ə.Nəbiyev, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

 

 

Məqalədə para-heksilfenolun 1-metiltsiklopentenlə, 1- və 3-metiltsikloheksen­lərlə H-for­malı KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə katalitik orto-tsikloalkilləşməsi və alınmış orto-tsikloalkil-para-heksilfenolların formaldehid və morfolinlə aminometilləşmə reaksiyala-rının tədqiqindən, müxtəlif parametrlərin məqsədli məhsulların çıxımlarına və seçiciliyinə təsirinin araş­dı­rıl­masından bəhs edilir.

 

Açar sözlər : para-heksilfenol, 1-metiltsiklopenten, 1-metiltsikloheksen, 3-metiltsiklo­hek­sen, ­fe­­nol, tsikloalkilləşmə, formaldehid, morfolin, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı