ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASININ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, M.F.Bəhmənov, R.Y.Ağayeva

 

CuZnCoCr-klinoptilolit metalseolit katalizatoru üzərində tsikloheksanın oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir. Təcrübi dəlillər əsasında kinetik sxem tərtib olunmuş və prosesin kinetik modeli işlənib hazırlanmışdır. Kinetik modelin para­metrlərinin qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə, tsikloheksan, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı