ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUDRONUN SUSPENZLƏŞDİRİLMİŞ NANOÖLÇÜLÜ KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNƏ REJİM PARAMETRLƏRİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun nanoölçülü təbii seolit iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesindən bəhs olunur. Hid­ro­krekinq prosesinin gedişinə temperaturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tem­peraturdan asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 47–61  kütlə % arasında dəyişir. Təz­yiq artdıqda dizel fraksiyasının çıxımı artır.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş katalizator, nanoölçülü katalizator, təzyiq, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı