ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
p-KSİLOLSULFAMİDİN SULFAT TURŞUSUNUN MƏHLULLARINDA ELEKTROKİMYƏVİ OKSİDLƏŞMƏ POLİKONDENSASİYASI
E.M.Quliyev, N.R.Bektaşi, T.A.Aslanov, S.Y.Heydərova, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda p-ksilolsulfamidin elektroliz metodu ilə elektrokimyəvi oksidləşmə polikon­den­sa­siya reaksiyası tədqiq olunmuşdur. Yüksək effektli eksklyuzion xromatoqrafiyası metodu ilə sintez olunmuş oliqo­mer­­lərin molekulyar-kütlə perametrləri və onların prosesin gedişində dəyişməsinin dinamikası müəyyən olun­muş­dur.

 

Açar sözlər : elektrokimyəvi oksidləşmə polikondensasiya, oligomer, amid, eksklyuzion xromatoqrafiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı