ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİ
F.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova

 

Differensial termiki, rengenfaza, mikroqurluş analiz həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçulməsi metodları ilə  Sb2Te3–La2Te3 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Sb2Te3–La2Te3 kəsiyi La–Sb–Te üçlu sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə əmələ gələn La–Sb–Te3 birləşməsi heksaqonal qəfəs tipində kristallaşır və qəfəs parametrləri: a=4.24, c=30.64 Å (c/a=7.21). Otaq temperaturunda Sb2Te3 tərəfindən həllolma 6 mol % təşkil edir. Birləşməsinin elektrofiziki xassələri tədqiq olunub.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, kristallaşma, həllolma, kvazibinar, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı