ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİ
F.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova

 

Differensial termiki, rengenfaza, mikroqurluş analiz həmçinin mikrobərkliyin və sıxlığın ölçulməsi metodları ilə  Sb2Te3–La2Te3 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Sb2Te3–La2Te3 kəsiyi La–Sb–Te üçlu sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə əmələ gələn La–Sb–Te3 birləşməsi heksaqonal qəfəs tipində kristallaşır və qəfəs parametrləri: a=4.24, c=30.64 Å (c/a=7.21). Otaq temperaturunda Sb2Te3 tərəfindən həllolma 6 mol % təşkil edir. Birləşməsinin elektrofiziki xassələri tədqiq olunub.

 

Açar sözlər : mikrobərklik, kristallaşma, həllolma, kvazibinar, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı