ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANOLUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ OKSİDLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, M.Q.Əliyeva, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, G.Ə.Əlizadə

 

Тсиклощексанолун buxar fazada щаваnın oksigeni иля tсиклощексанонa оксидляшмяси prosesində Sn2+, Pd2+, Cu2+ və Fe3+ kationları ilə modifikasiya olunmuş  təbii seolit – klinoptilolit üzərində aparılmasının mümkünliyi tədqiq olunmuşdur. Екspеrimental tədqiqatlar nəticəsində müəjyyn edilmişdir ki  тсиклощексанолун tсиклощексанонa   oksidləşmisində qalay, palladium və mis  kationları иля модификасийа олунмуш тябии клиноптилолит  yuksək aktivlik və selektivlik göstərir.

 

Açar sözlər : tsikloheksanol, oksidləşmə, klinoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı