ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANOLUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ OKSİDLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, M.Q.Əliyeva, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, G.Ə.Əlizadə

 

Тсиклощексанолун buxar fazada щаваnın oksigeni иля tсиклощексанонa оксидляшмяси prosesində Sn2+, Pd2+, Cu2+ və Fe3+ kationları ilə modifikasiya olunmuş  təbii seolit – klinoptilolit üzərində aparılmasının mümkünliyi tədqiq olunmuşdur. Екspеrimental tədqiqatlar nəticəsində müəjyyn edilmişdir ki  тсиклощексанолун tсиклощексанонa   oksidləşmisində qalay, palladium və mis  kationları иля модификасийа олунмуш тябии клиноптилолит  yuksək aktivlik və selektivlik göstərir.

 

Açar sözlər : tsikloheksanol, oksidləşmə, klinoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı