ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(N,N-DİMETİLDİTİOKARBAMOİL)-2-PROPANOLUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, L.F.Zeynalova

 

N,N-dimetilditiokarbamin turşusunun natrium duzunun 1-xlor-2-propanolla qaşılıqlı təsirindən 1-(N,N-dimetilditiokarbamoil)-2-propanol sintez edilmişdir. Onun aromatik izosianat və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq karbamat və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : N,N-dimetilditiokarbamin turşusu, karbamatlar, tiokarbamatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı