ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(N,N-DİMETİLDİTİOKARBAMOİL)-2-PROPANOLUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, L.F.Zeynalova

 

N,N-dimetilditiokarbamin turşusunun natrium duzunun 1-xlor-2-propanolla qaşılıqlı təsirindən 1-(N,N-dimetilditiokarbamoil)-2-propanol sintez edilmişdir. Onun aromatik izosianat və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq karbamat və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : N,N-dimetilditiokarbamin turşusu, karbamatlar, tiokarbamatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı