ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ASETİLFERROSEN ƏSASINDA SİNTEZ EDİLMİŞ HİDRAZONUN CBr4 VƏ CBr3CF3 -LƏ KATALİTİK OLEFİNLƏŞMƏ REAKSİYASI
N.Q.Şıxəliyev, S.C.Heydərova, V.M.Muzalevskiy, V.Q.Nenaydenko, A.Q.Rəhimova

 

Asetil ferrosen əsasında sintez edilmiş hidrazonun CBr4 və CBr3BF3  ilə katalitik olefin­ləşmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Bu reaksiya ferrosen sırası halogen əvəzli al­kenlərin sintezi üçün sadə və əlverişli üsuldur. Sintez edilmiş (3-brom-4,4,4-triflüorbuten-2)fer­rosenil-2 maddəsinin strukturu rentgen struktur analiz üsulu ilə təsdiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : katalitik olefinləşmə reaksiyası, mis duzları, polihalogen alkanlar, asetilfer­rosen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı