ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUANİDİN VƏ ONUN TÖRƏMƏLƏRİ İŞTİRAK ETDİKDƏ MOLİBDENİN 2-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOLLA SPEKTROFOTOMETRİK TƏYİNİ
Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizadə, A.B.Hacıyeva, Q.S.Süleymanova

 

Molibdenin 2-hidroksi-5-bromtiofenol və hidrofob amin – quanidin, difenilquanidin və trifenilquanidin iştirak etdikdə və iştirak etmədikdə kompleks əmələgəlmə və eks­trak­siyasının optimal şəraiti spektrofotometrik müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, eyniliqandlı kompleksin əmələ gəlməsi рН 6.8–7.8 (e=2.6·104, l=500 nm), müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələgəlməsi isə рН 4.5–5.6 [e=(2.7–3.2)·104 , l=540–550 nm] intervalında baş verir. Bütün komplekslər qeyri polyar üzvi həlledicilərlə yaxşı ekstraksiya olunur.

 

Açar sözlər : molibden, bromtiofenol, hidrofob aminlər, quanidin, difenilquanidin, trifenil­quanidin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı