ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(HEKSEN-5-İN-2-İLOKSİ)-3-XLORPROPANOL-2-NİN KATALİTİK HİDROSİLİLLƏŞMƏSİ
Ə.M.Qaramanov, D.Q.Abdullayev, M.Ş.Qurbanov

 

Trialkilsilanların 1-(heksen-5-in-2-iloksi)-3-xlorpropanol-2-yə H2PtCl6.6H2O və (asas)Rh(CO)2-nin iştirakı ilə, reaksiyaya daxil olan komponentlərin ekvimol nisbətində, birləşmə reaksiyası öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, trialkilsilanlar tədqiq olunan eninə selektiv olaraq üçqat rabitə üzrə, lakin iki istiqamətdə, β-məhsulun (oksigen atomuna nəzərən) üstünlüyü ilə birləşirlər.

 

Açar sözlər : hidrosililləşmə, trialkilsilanlar, 1-(heksen-5-in-2-iloksi)-3-xlorpropanol-2, platino­hidro­genxlorid turşusu, asetilasetonatdikarbonil rodium, β-, γ-məhsullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı