ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏKDİSPERSİYALI MAYE DOLDURUCULU ƏKS OLUNMAYAN MİKRODALĞA UDUCULARI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

Mikrodalğalı əks olunmayan uducuların doldurucusu kimi polyar mayelərin istifadəsi mümkünlüyünə baxılmışdır.

 

Açar sözlər : mikrodalğalı, əks olunmayan uducular, maye doldurucular
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı