ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GERMANİUMUN(IV) 2,2',3,4-TETRAHİDROKSİ-3'-SULFO-5¢-XLORAZOBENZOLLA KATİON SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏTİRMƏSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
R.Ə.Əliyeva, S.R.Mərdanova, F.E.Hüseynov, E.N.Məmmədov, F.M.Çıraqov

 

'Spektrofotometrik üsulla germaniumun(IV) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzolla (R) kation sət­hi aktiv maddələr (SAM) – setilpiridinbromid (SPBr), setilpiridinxlorid (SPCl), setiltrimetil­am­mo­ni­um­bromid (STMABr) və dekometoksin (Dek) iştirakında qarşılıqlı təsiri tədqiq edilib. Müəyyən edilib ki, SAM reagent ilə davamlı ion assosiatları əmələ gətirir. Germanium SAM iştirakında Gе(IV):R:SAM=1:2:2 tərkibli rəngli müxtəlifliqandlı komplekslər əmələ gətirir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələgəlməsinə pH, zaman, temperatur və qarşılıqlı təsirdə olan komponentlərin qatılığının təsiri öyrənilmişdir. Ger­ma­niumun təbii obyektlərdə yüksək keyfiyyətli fotometrik təyinatmetodikaları işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : spektrofotometrik tədqiqat, kompleks əmələ gətirmə, germanium(IV), 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol, səthi aktiv maddələr, təbii obyektlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı