ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GRAFİT MATRİSASI ƏSASINDA MAGNİT NANOCOMPOZİTİNİN HİDROTERMAL SİNTEZİ
İ.H.Mehdiyev, Z.D.İbayev, T.N.Məmmədov, Ə.Ə.Məcidov

 

Hidrotermal şəraitdə 2300С temperatur və 15 МPа  təzyiqdə, qrafit tozunun iştirakında nikel nitratın dietilenqlikolun durulaşdırılmış sulu məhlulu ilə reduksiyasından qrafit matrisası əsasında kristallik ferromaqnit nanokompoziti alınmışdır. Rentgendifraktometrik metodla müəyyən edilmişdir ki, na­no­kom­pozitin  tərkibi  26.5 % С  və 73.5 % Ni ibarət olub,  hissəciklərinin orta ölçüsü  47.10 nm-dir.

 

Açar sözlər : hidrotermal sintez, nanohissəciklər, nanokompozitlər, dietilenqlikol, rentgen difrakto­qram­ları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı