ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSİALKİLEN BLOKSOPOLİMERLƏRİ ƏSASINDA OLAN MAYE-KRİSTAL NANODEEMULQATORLARI ÜÇÜN ADSORBSİYANIN HESABLANMA NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
Ə.A.Həsənov, T.K.Daşdiyeva

 

Poli(etilenoksid)–poli(propilenoksid) əsasında olan maye-kristal nanodeemulqatorların  adsorbsiyasının hesablanması üçün Frumkin tənliyindən istifadə edilmişdir: Гim[1–exp(Dsi/RTГm)]. Bloksopolimerlərin maksimal adsorbsiya qiymətlərinə (Гm) uyğun olan minimal səthi gərilmə qiymətlərinin müvafiq oliqomerlərin molekul kütləsindən və oksietilləşmə dərəcəsindən asılı olaraq hasablanması üçün korrelyasiya tənlikləri təklif edilməklə yanaşı  Гi–(–Δs) koordinatlarında adsorbsiyanın ümumi izoterması qurulmuş və tədqiqat nəticələri üzrə bəzi şərhlər, interpretasiyalar və nəticələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər : Frumkin tənliyi, maye-qaz səth bölgüsündə adsorbsiya, maye-kristal nanodeemulqatorlar, səthi-fəal maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı