ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSİALKİLEN BLOKSOPOLİMERLƏRİ ƏSASINDA OLAN MAYE-KRİSTAL NANODEEMULQATORLARI ÜÇÜN ADSORBSİYANIN HESABLANMA NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
Ə.A.Həsənov, T.K.Daşdiyeva

 

Poli(etilenoksid)–poli(propilenoksid) əsasında olan maye-kristal nanodeemulqatorların  adsorbsiyasının hesablanması üçün Frumkin tənliyindən istifadə edilmişdir: Гim[1–exp(Dsi/RTГm)]. Bloksopolimerlərin maksimal adsorbsiya qiymətlərinə (Гm) uyğun olan minimal səthi gərilmə qiymətlərinin müvafiq oliqomerlərin molekul kütləsindən və oksietilləşmə dərəcəsindən asılı olaraq hasablanması üçün korrelyasiya tənlikləri təklif edilməklə yanaşı  Гi–(–Δs) koordinatlarında adsorbsiyanın ümumi izoterması qurulmuş və tədqiqat nəticələri üzrə bəzi şərhlər, interpretasiyalar və nəticələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər : Frumkin tənliyi, maye-qaz səth bölgüsündə adsorbsiya, maye-kristal nanodeemulqatorlar, səthi-fəal maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı