ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSİALKİLEN BLOKSOPOLİMERLƏRİ ƏSASINDA OLAN MAYE-KRİSTAL NANODEEMULQATORLARI ÜÇÜN ADSORBSİYANIN HESABLANMA NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
Ə.A.Həsənov, T.K.Daşdiyeva

 

Poli(etilenoksid)–poli(propilenoksid) əsasında olan maye-kristal nanodeemulqatorların  adsorbsiyasının hesablanması üçün Frumkin tənliyindən istifadə edilmişdir: Гim[1–exp(Dsi/RTГm)]. Bloksopolimerlərin maksimal adsorbsiya qiymətlərinə (Гm) uyğun olan minimal səthi gərilmə qiymətlərinin müvafiq oliqomerlərin molekul kütləsindən və oksietilləşmə dərəcəsindən asılı olaraq hasablanması üçün korrelyasiya tənlikləri təklif edilməklə yanaşı  Гi–(–Δs) koordinatlarında adsorbsiyanın ümumi izoterması qurulmuş və tədqiqat nəticələri üzrə bəzi şərhlər, interpretasiyalar və nəticələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər : Frumkin tənliyi, maye-qaz səth bölgüsündə adsorbsiya, maye-kristal nanodeemulqatorlar, səthi-fəal maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı