ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF YATAQLARA MƏXSUS OLAN BENTONİTLƏRİN RADİOAKTİVLİK DƏRƏCƏSİ
Z.R.Ağayeva, E.E.Cabarov, Ə.İ.Yaqubov, R.N.Mehdieva, N.B.Fərhatova, A.M.Qasımova

 

Мüxtəlif  bentonit yataqlarının – Gızildərə, Daşsalahlı, Ağdərə – tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin (K20, Cs137, U238, R228, Th232) aktivlik dərəcəsi suxurun dərinliyindən asilı olaraq təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,  Daşsalahlı yatağından göturülən bentonitin tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin aktivlik dərəcəsi montmorillonitin miqdarından asılı deyil, süxurun dərinliyindən asılıdır.

 

Açar sözlər : bentonit,radioaktivlik, montmorilonit.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı