ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF YATAQLARA MƏXSUS OLAN BENTONİTLƏRİN RADİOAKTİVLİK DƏRƏCƏSİ
Z.R.Ağayeva, E.E.Cabarov, Ə.İ.Yaqubov, R.N.Mehdieva, N.B.Fərhatova, A.M.Qasımova

 

Мüxtəlif  bentonit yataqlarının – Gızildərə, Daşsalahlı, Ağdərə – tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin (K20, Cs137, U238, R228, Th232) aktivlik dərəcəsi suxurun dərinliyindən asilı olaraq təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,  Daşsalahlı yatağından göturülən bentonitin tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin aktivlik dərəcəsi montmorillonitin miqdarından asılı deyil, süxurun dərinliyindən asılıdır.

 

Açar sözlər : bentonit,radioaktivlik, montmorilonit.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı