ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF YATAQLARA MƏXSUS OLAN BENTONİTLƏRİN RADİOAKTİVLİK DƏRƏCƏSİ
Z.R.Ağayeva, E.E.Cabarov, Ə.İ.Yaqubov, R.N.Mehdieva, N.B.Fərhatova, A.M.Qasımova

 

Мüxtəlif  bentonit yataqlarının – Gızildərə, Daşsalahlı, Ağdərə – tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin (K20, Cs137, U238, R228, Th232) aktivlik dərəcəsi suxurun dərinliyindən asilı olaraq təyin olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,  Daşsalahlı yatağından göturülən bentonitin tərkibində aşkar olunan radioaktiv elementlərin aktivlik dərəcəsi montmorillonitin miqdarından asılı deyil, süxurun dərinliyindən asılıdır.

 

Açar sözlər : bentonit,radioaktivlik, montmorilonit.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı