ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT TURŞULARI ƏSASINDA SİRKONİL NAFTENATLARIN SİNTEZİ VƏ ONLARIN ETİLENİN OLİQOMERLƏŞMƏSİ (POLİMERLƏŞMƏSİ) PROSESİNDƏ KOMPLEKS KATALİTİK SİSTEM KİMİ TƏTBİQİ
Ə.Ə.Xanmətov, K.Ş.Hacıyeva, M.C.Xamiyev, R.V.Əliyeva, H.R.Əzizbəyli, S.F.Əhmədbəyova

 

Bakı neftlərindən ayrılmış neft turşuları fraksiyaları əsasında sirkonil naftenatların yeni sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sirkonil naftenatların sintezinin spirt-su mühitində aparılması onları qarışıqlardan təmizlənmiş halda almağa imkan verir. Sintez olunmuş sirkonil naftenatların quruluş və tərkibləri İQ- və NMR-spektroskopiya, RFA, element analizi üsulları vasitəsilə öyrənilmişdir. Sintez olunmuş sirkonil naftenatlar əsasında homogen metal kompleks katalizatorun etilenin oliqomerləşmə və polimerləşmə prosesində yüksək katalitik aktivliyə malik olduğu müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : sirkonil xlorid, neft turşuları fraksiyaları, sirkonil naftenatlar, etilen, oliqomerləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı