ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENZİMİDAZOLUN C-N-ALKILFENİLƏVƏZLİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ HAQQINDA
M.Ə.Rüstəmov, G.Ə.Mirzəyeva, Ş.M.Eyvazova

Fenil-, alkilfeniləvəzli dodekakarbon turşularının xloranhidridləri sintez edilərək, onların o-fenilendiaminlə elektrofil reaksiyası tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, reaksiya zamanı yüksək çıxımla tsiklik birləşmə, ­benzimidazolun C-alkil törəmələri alınır. Sonuncunun, reaksiya zamanı alınan mono-karboksiamid birləşməsinin reaksiya şəraitində enol-formaya keçərək molekuldaxili tsiklləşməsi nəticəsində əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, mono-karboksiamid birləşmələri az çıxımla alınır.

 

Açar sözlər : karbon turşusu, xloranhidrid, karboksiamid, benzimidazol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı