ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENZİMİDAZOLUN C-N-ALKILFENİLƏVƏZLİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ HAQQINDA
M.Ə.Rüstəmov, G.Ə.Mirzəyeva, Ş.M.Eyvazova

Fenil-, alkilfeniləvəzli dodekakarbon turşularının xloranhidridləri sintez edilərək, onların o-fenilendiaminlə elektrofil reaksiyası tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, reaksiya zamanı yüksək çıxımla tsiklik birləşmə, ­benzimidazolun C-alkil törəmələri alınır. Sonuncunun, reaksiya zamanı alınan mono-karboksiamid birləşməsinin reaksiya şəraitində enol-formaya keçərək molekuldaxili tsiklləşməsi nəticəsində əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, mono-karboksiamid birləşmələri az çıxımla alınır.

 

Açar sözlər : karbon turşusu, xloranhidrid, karboksiamid, benzimidazol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı