ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BENZİMİDAZOLUN C-N-ALKILFENİLƏVƏZLİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ HAQQINDA
M.Ə.Rüstəmov, G.Ə.Mirzəyeva, Ş.M.Eyvazova

Fenil-, alkilfeniləvəzli dodekakarbon turşularının xloranhidridləri sintez edilərək, onların o-fenilendiaminlə elektrofil reaksiyası tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, reaksiya zamanı yüksək çıxımla tsiklik birləşmə, ­benzimidazolun C-alkil törəmələri alınır. Sonuncunun, reaksiya zamanı alınan mono-karboksiamid birləşməsinin reaksiya şəraitində enol-formaya keçərək molekuldaxili tsiklləşməsi nəticəsində əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, mono-karboksiamid birləşmələri az çıxımla alınır.

 

Açar sözlər : karbon turşusu, xloranhidrid, karboksiamid, benzimidazol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı