ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BARABAN TİPLİ APARATLARDA TOZŞƏKİLLİ MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI QANUNAUYĞUNLUQLARI
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, A.B.Əskərov, G.M.Məmmədova, A.A.Niyazova

 

Məqalədə tozşəkilli materialların baraban tipli aparatda dənəvərləşdirilməsinin nəzəri və eksperimental tədqiqinə dair məsələlərə, yəni dənələrin nəmliyinin onların formalaşmasına, deformasiyasına və aparat daxilində ölçülərinə görə paylanmasına baxılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, eyni zamznda baş verən dənəvərləşmə və  sıxlaşma prosesi dalğavari xarakter daşıyır və prosesin  davam etməsi nəticəsində dalğavari xarakter tədricən düzxətli asılılıq formasına çevrilir. Burada həmçinin dənələrin sıxlaşması prosesində əlaqələndirici maddənin məsamələr daxilində konvektiv yerdətişməsinin təbiəti aydınlaşdırılıb

 

Açar sözlər : dənəvərləşmə, kütləötürmə, nəmləşdirmə, möhkəmlik, deformasiya, məsaməlilik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı