ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 FAZA DİAQRAMLARININ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov

 

FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 kvazibinar sistemləri DTA və RFA metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və onların dəqiqləşdirilmiş T-x faza diaqramları qurulmuşdur. Əldə edilmiş nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır

Açar sözlər : eSe–Ga2Se3 və Ga2Se3– In2Se3 sistemləri, faza diaqramı, dəmir, qallium və indiumun selenidləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı