ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 FAZA DİAQRAMLARININ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov

 

FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 kvazibinar sistemləri DTA və RFA metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və onların dəqiqləşdirilmiş T-x faza diaqramları qurulmuşdur. Əldə edilmiş nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır

Açar sözlər : eSe–Ga2Se3 və Ga2Se3– In2Se3 sistemləri, faza diaqramı, dəmir, qallium və indiumun selenidləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı