ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 FAZA DİAQRAMLARININ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov

 

FeSe–Ga2Se3 (In2Se3) və Ga2Se3–In2Se3 kvazibinar sistemləri DTA və RFA metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və onların dəqiqləşdirilmiş T-x faza diaqramları qurulmuşdur. Əldə edilmiş nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır

Açar sözlər : eSe–Ga2Se3 və Ga2Se3– In2Se3 sistemləri, faza diaqramı, dəmir, qallium və indiumun selenidləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı