ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN STİROLUN POLİMERLƏŞMƏSİ PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, İ.V.Balayev

 

Qeyri-stasionar şəraitdə gedən stirolun polimerləşmə prosesinin riyazi modeli yaradılıb. Bu qeyri-stasionarlığın əsas səbəblərindən biri polimerləşmə prosesinə stirolla birgə daxil olan fenilasetilenin iştirakını qeyd etmək olar. Fenilasetilen inisiatora zəhərverici təsir göstərir və polistirolun məhsuldarlığını aşağı salır. Bunun qarşısının alınması məqsədilə qeyri-stasionarlıq funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı monomerin sürət tənliyinə daxil etməklə inisiatorun aktivliyinin zamana görə dəyişməsinə təsir göstərəcək və məhsuldarlığı daimi səviyyədə saxlanılmasına imkan verəcək

Açar sözlər : stirol, polistirol, suspenziya polimerizasiyası, fenilasetilen, qeyri-stasionarlıq, idarəetmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı