ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNDƏ REAKTOR–REGENERATOR QOVŞAĞINI OPTİMAL İDARƏETMƏ ÜSULU
R.Ə.Məlikov

 

Kontakt qazının sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, katalizatorun temperatur və sərf parametrlərinin və prosesin riyazi modelinin  iştirakı ilə optimal idarəetmə üsulu tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : sıxlıq vericisi, istilikkeçirmə vericisi, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı