ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNDƏ REAKTOR–REGENERATOR QOVŞAĞINI OPTİMAL İDARƏETMƏ ÜSULU
R.Ə.Məlikov

 

Kontakt qazının sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, katalizatorun temperatur və sərf parametrlərinin və prosesin riyazi modelinin  iştirakı ilə optimal idarəetmə üsulu tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : sıxlıq vericisi, istilikkeçirmə vericisi, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı