ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYA PROSESİNƏ MÜXTƏLİF FAKTORLARIN TƏSİRİ
Məcidzadə V.A.

 Təqdim olunan tədqiqat işində çaxir turşusu elektrolitlərindən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi tədqiq edilmişdir. Polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi ilə Pt elektrodu üzərində bismut ionlarının elektroreduksiya prosesinin kinetika və mexanizmi, həmçinin müxtəlif amillərin prosesə təsiri öyrənilmişdir. Əldə edilən nəticələrə əsasən elektrokimyəvi reduksiya prosesinin effektiv aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır. Hesablamalar göstərir ki, tartrat məhlullarından bismut ionlarının elektroreduksiyası elektrokimyəvi polyarizasiya ilə müşayiət olunur.

 

Açar sözlər : elektroreduksiya, polyarizasiya, bismut ionları, çaxir turşusu elektroliti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı