ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ARAZ ÇAYININ KSENOBİOTİKLƏRLƏ VƏ PATOGEN MİKROORQANİZMLƏRLƏ ÇİRKLƏNMƏ SƏVİYYƏSİNİN TƏDQİQİ, SU NÜMUNƏLƏRİNİN KİMYƏVİ VƏ RADİOLİTİK ÜSULLARLA TƏMİZLƏNMƏSİ
X.F.Məmmədov, A.M.Güləmirov, R.Q.Qəribov, Q.R.Allahverdiyev, H.N.Şirəliyeva, A.R.Əlihüseynova, N.A.Mirzayev

 

Araz çayının axarı boyu ətraf ərazilərdə radioaktiv fonun ölçülməsi və çaydan götürülmüş çoxsaylı su nümünələrinin kompleks orqanoleptik, analitik-kimyəvi, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji analizləri aparılmışdır. Antropogen ksenobiotiklərlə və patogen mikroorqanizmlərlə çirklənmiş su nümunələrinin kimyəvi və radiolitik üsullarla təmizlənməsi və dezinfeksiyası proseslərinin optimal parametrləri təyin edilmişdir. 

 

Açar sözlər : ksenobiotiklər, radionüklidlər, ağır metallar, mikroorqanizmlər, radiolitik dezinfeksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı