ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ARAZ ÇAYININ KSENOBİOTİKLƏRLƏ VƏ PATOGEN MİKROORQANİZMLƏRLƏ ÇİRKLƏNMƏ SƏVİYYƏSİNİN TƏDQİQİ, SU NÜMUNƏLƏRİNİN KİMYƏVİ VƏ RADİOLİTİK ÜSULLARLA TƏMİZLƏNMƏSİ
X.F.Məmmədov, A.M.Güləmirov, R.Q.Qəribov, Q.R.Allahverdiyev, H.N.Şirəliyeva, A.R.Əlihüseynova, N.A.Mirzayev

 

Araz çayının axarı boyu ətraf ərazilərdə radioaktiv fonun ölçülməsi və çaydan götürülmüş çoxsaylı su nümünələrinin kompleks orqanoleptik, analitik-kimyəvi, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji analizləri aparılmışdır. Antropogen ksenobiotiklərlə və patogen mikroorqanizmlərlə çirklənmiş su nümunələrinin kimyəvi və radiolitik üsullarla təmizlənməsi və dezinfeksiyası proseslərinin optimal parametrləri təyin edilmişdir. 

 

Açar sözlər : ksenobiotiklər, radionüklidlər, ağır metallar, mikroorqanizmlər, radiolitik dezinfeksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı