ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ARAZ ÇAYININ KSENOBİOTİKLƏRLƏ VƏ PATOGEN MİKROORQANİZMLƏRLƏ ÇİRKLƏNMƏ SƏVİYYƏSİNİN TƏDQİQİ, SU NÜMUNƏLƏRİNİN KİMYƏVİ VƏ RADİOLİTİK ÜSULLARLA TƏMİZLƏNMƏSİ
X.F.Məmmədov, A.M.Güləmirov, R.Q.Qəribov, Q.R.Allahverdiyev, H.N.Şirəliyeva, A.R.Əlihüseynova, N.A.Mirzayev

 

Araz çayının axarı boyu ətraf ərazilərdə radioaktiv fonun ölçülməsi və çaydan götürülmüş çoxsaylı su nümünələrinin kompleks orqanoleptik, analitik-kimyəvi, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji analizləri aparılmışdır. Antropogen ksenobiotiklərlə və patogen mikroorqanizmlərlə çirklənmiş su nümunələrinin kimyəvi və radiolitik üsullarla təmizlənməsi və dezinfeksiyası proseslərinin optimal parametrləri təyin edilmişdir. 

 

Açar sözlər : ksenobiotiklər, radionüklidlər, ağır metallar, mikroorqanizmlər, radiolitik dezinfeksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı