ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InAs2SSe3–InAsS3Se–In3As2S3Se3 KBAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
R.S.Məhəmmədrəhimova, İ.İ.Əliyev, Ö.M.Əliyev, K.N.Babanlı

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MSA, mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi) ilə InAs2S3Se–InAs2SSe3,   InAs2SSe3–In3As2S3Se3, InAsS3Se–In3As2S3Se3, InAs2S2Se3–In3As2S3Se3, (InAs2S3Se)0.70(In3As2S3Se3)0.30 (e4)–  (InAs2SSe3)0.60(In3As2S3Se3)0.40 (e3) sistemlərində faza tarazlığı öyrənilmiş və hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sonuncu istisna olmaqla, hamısı  kvazibinar olub, evtektik tiplidirlər. InAs2S3Se–InAs2SSe3 sistemi 615 K temperaturda konqruyent əriyən və tərkibi InAs2S2Se2 olan yeni dördlü birləşmənin əmələ gəlməyi ilə xarakterizə olunur. InAs2SSe3–InAsS3Se–In3As2S3Se3 kvaziüçlü sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuş, fazanın  ilkin kristallaşma sahələri,  mono- və  nonvariant tarazlıqların koordinatları  təyin  edilmişdir.

 

Açar sözlər : sistem, likvidus, solidus, kvaziüçlü, evtektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı