ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InAs2SSe3–InAsS3Se–In3As2S3Se3 KBAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
R.S.Məhəmmədrəhimova, İ.İ.Əliyev, Ö.M.Əliyev, K.N.Babanlı

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MSA, mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi) ilə InAs2S3Se–InAs2SSe3,   InAs2SSe3–In3As2S3Se3, InAsS3Se–In3As2S3Se3, InAs2S2Se3–In3As2S3Se3, (InAs2S3Se)0.70(In3As2S3Se3)0.30 (e4)–  (InAs2SSe3)0.60(In3As2S3Se3)0.40 (e3) sistemlərində faza tarazlığı öyrənilmiş və hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sonuncu istisna olmaqla, hamısı  kvazibinar olub, evtektik tiplidirlər. InAs2S3Se–InAs2SSe3 sistemi 615 K temperaturda konqruyent əriyən və tərkibi InAs2S2Se2 olan yeni dördlü birləşmənin əmələ gəlməyi ilə xarakterizə olunur. InAs2SSe3–InAsS3Se–In3As2S3Se3 kvaziüçlü sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuş, fazanın  ilkin kristallaşma sahələri,  mono- və  nonvariant tarazlıqların koordinatları  təyin  edilmişdir.

 

Açar sözlər : sistem, likvidus, solidus, kvaziüçlü, evtektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı