ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TULLANTI SULARINI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN ƏKS AXINLI SƏPƏLƏYİCİ EKSTRAKTORUN HÜNDÜRLÜYÜNÜN TƏYİNİ
Ə.A.Həsənov, Ü.R.Quluzadə, L.B.Fərzəliyeva

 Differensial tənliklər əsasında əks axınlı ekstraksiya aparatının hündürlüyünü təyin etməyə imkan verən riyazi model verilmişdir

 

Açar sözlər : əmsal, sərf, tullantı suyu, ekstraksiya, ekstragent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı