ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TULLANTI SULARINI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN ƏKS AXINLI SƏPƏLƏYİCİ EKSTRAKTORUN HÜNDÜRLÜYÜNÜN TƏYİNİ
Ə.A.Həsənov, Ü.R.Quluzadə, L.B.Fərzəliyeva

 Differensial tənliklər əsasında əks axınlı ekstraksiya aparatının hündürlüyünü təyin etməyə imkan verən riyazi model verilmişdir

 

Açar sözlər : əmsal, sərf, tullantı suyu, ekstraksiya, ekstragent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı