ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TULLANTI SULARINI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN ƏKS AXINLI SƏPƏLƏYİCİ EKSTRAKTORUN HÜNDÜRLÜYÜNÜN TƏYİNİ
Ə.A.Həsənov, Ü.R.Quluzadə, L.B.Fərzəliyeva

 Differensial tənliklər əsasında əks axınlı ekstraksiya aparatının hündürlüyünü təyin etməyə imkan verən riyazi model verilmişdir

 

Açar sözlər : əmsal, sərf, tullantı suyu, ekstraksiya, ekstragent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı