ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDRATLARIN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KARBON NİTRİDLƏR ÜZƏRİNDƏ KONVERSİYASI
V.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.H.Nurullayev, A.Z.Babayeva, Z.M.Əliyeva, İ.A.Cəfərova, Z.Ə.Səfiyeva, N.A.Ağayeva, S.S.Abbasova

 

Modifikasiya edilmiş polimer karbon nitrid əsasında heksoz karbohidratların bir sıra müasir kimya sənayesində universal xammal kimi nəzərdə tutulan 5-hidroksimetilfurfurala konversiyası üçün yeni effektiv heterogen katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır. Bu məqsədlə karbon nitrid HCl, PCl5 və CrCl3 vasitəsilə modifikasiya olunmuş və İQ və Rentgen spektoskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanmış  katalizatorlar yumşaq şəraitdə karbohidratların yüksək selektivliklə 5-hidroksimetilfurfurala konversiyasını təmin edir

Açar sözlər : bitki karbohidratları, kataliz, qrafit tipli karbon nitrid, 5-hidroksimetilfurfurol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı