ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDRATLARIN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KARBON NİTRİDLƏR ÜZƏRİNDƏ KONVERSİYASI
V.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.H.Nurullayev, A.Z.Babayeva, Z.M.Əliyeva, İ.A.Cəfərova, Z.Ə.Səfiyeva, N.A.Ağayeva, S.S.Abbasova

 

Modifikasiya edilmiş polimer karbon nitrid əsasında heksoz karbohidratların bir sıra müasir kimya sənayesində universal xammal kimi nəzərdə tutulan 5-hidroksimetilfurfurala konversiyası üçün yeni effektiv heterogen katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır. Bu məqsədlə karbon nitrid HCl, PCl5 və CrCl3 vasitəsilə modifikasiya olunmuş və İQ və Rentgen spektoskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanmış  katalizatorlar yumşaq şəraitdə karbohidratların yüksək selektivliklə 5-hidroksimetilfurfurala konversiyasını təmin edir

Açar sözlər : bitki karbohidratları, kataliz, qrafit tipli karbon nitrid, 5-hidroksimetilfurfurol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı