ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDRATLARIN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KARBON NİTRİDLƏR ÜZƏRİNDƏ KONVERSİYASI
V.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.H.Nurullayev, A.Z.Babayeva, Z.M.Əliyeva, İ.A.Cəfərova, Z.Ə.Səfiyeva, N.A.Ağayeva, S.S.Abbasova

 

Modifikasiya edilmiş polimer karbon nitrid əsasında heksoz karbohidratların bir sıra müasir kimya sənayesində universal xammal kimi nəzərdə tutulan 5-hidroksimetilfurfurala konversiyası üçün yeni effektiv heterogen katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır. Bu məqsədlə karbon nitrid HCl, PCl5 və CrCl3 vasitəsilə modifikasiya olunmuş və İQ və Rentgen spektoskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanmış  katalizatorlar yumşaq şəraitdə karbohidratların yüksək selektivliklə 5-hidroksimetilfurfurala konversiyasını təmin edir

Açar sözlər : bitki karbohidratları, kataliz, qrafit tipli karbon nitrid, 5-hidroksimetilfurfurol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı